Wednesday, December 7, 2011

不同的癌症有不同的癌指标

Karen Goh Jwee Eng
不同的癌症有不同的癌指标, 而一般验血都不包括癌指标的检验, 需特别注明要附加.各相关的癌指标如下:
乳癌- CA 153
肝癌 - CA199, AFP
肺癌 - CEA
肠癌 - CEA, CA199
胃癌 - CEA, CA199
子宫癌 - CA125, CA153
前列腺癌 - PSA
各指标的正常指数都会详细列在验血报告里。
29 November at 15:17

from: 马草和忧遁草讨论区