Friday, August 31, 2012

大悲咒(附注音)

千手千眼無礙大悲心陀羅尼,(The Great DharaniNīlakantha dhāranīनीलकण्ठ धारनीMahā Karuṇā Dhāranīमहा करुणा धारनीGreat Compassion Mantra,詳名:千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經大悲神咒),即大悲咒,亦名廣大圓滿陀羅尼無礙大悲陀羅尼救苦陀羅尼延壽陀羅尼滅惡趣陀羅尼破惡業障陀羅尼滿願陀羅尼隨心自在陀羅尼速超十地陀羅尼,而韓國則習慣稱之為神妙章句大陀羅尼,是觀世音菩薩大悲心陀羅尼經》中的主要部分,共有八十四句,為梵語


大悲心陀罗尼咒
1. ná      nà .duō    ye 南                 
2. ná   ē    ye
 南        
3. pó   jié  dì.  sāo    ye
 婆      .       
4. pú     duǒ   ye
 菩             
5. mó    duǒ   ye
 摩                 
6. mó  hē   jiā        jiā   ye
 摩          
7. ān
 唵
8. sà  pán    ye
 萨         
9. shuò   nuó   xiě
 数             
10. ná     jí    duǒ. yī  méng  ē    ye
                   
11. pó       .shì    lèng  tuó  
                  
12. ná   nuó   jǐn  chí
                
13. xī     hē. pán  duō   miē
               
14. sà   ā      .dòu  shū  péng
       .          
15. ā  shì  yùn
  
16. sà    duō .nā     duō. nà    qié
       .                         
17. mó    dòu
       
18. dá  zhí  tuō
       
19. ān.   ā      
 .           
20. lú  jiā  
    
21. jiā   
    
22. yí   xī   
  
23. mó       duǒ
             
24. sà    
      
25. mó    
        
26. mó    xī . lì  tuó  yùn
          .    
27. jù       lú.   jié  méng
    .       
28. dù    lú.   shé   
            
29. mó   hē.   shé   
      .         
30. tuó   tuó  
        
31. dì   lì   
 
32. shì    ye
       
33. zhē   zhē  
          
34. mó     
              
35. mù   
     
36. yī      
       
37. shì  nuó  shì  
           
38. ā    shēn.    shé  
   .         
39. fá  shā   shēn
          
40. fó    shé  ye
         
41. hū       
             
42. hū       
        
43. suō   suō  
         
44. xī     xī   
    
45. sū    
    
46. pú   yè.  pú   
   .  
47. pú  tuó  yè.   tuó  
       .        
48. mí    
    
49. nà   jǐn  chí
     
50. dì       
    
51.  bō     
       
52. suō   
       
53. xī  tuó  
  
54. suō   
       
55. mó    tuó  
         
56. suō   
     
57. xī  tuó   
      
58. shì  pán   ye
       
59. suō   
        
60. nà    jǐn  chí
       
61. suō   
        
62. mó     
       
63. suō   
        
64. xi   la  sēng.  ā   qué  ye
   .           
65. suō   
       
66. suō    hē.     tuó  
              .     
67. suō   
         
68. zhě   là.    ā    tuó  
           
69. suō   
       
70. pō  tuó  mó.  jié    tuó  
       .           
71. suō   
        
72. nā   jǐn  chí.  Pán  qié   ye
      .           
73. suō   
        
74. mó   lì. Shèng  jié   
       .        
75. suō   
        
76. ná      nà.  duō    ye
              .        
77. ná   ā     ye
         
78. pó    jié  
         
79. suō    
      
80. suō   
        
81. ān.   diàn  
 .     殿    
82. màn  duō  
             
83. bá  tuó  ye
        
84. suō   
        

http://www.188mb.com/newinfor/html/28335.htm