Tuesday, July 3, 2012

五行蔬菜汤所引起的好转反应

五行蔬菜汤所引起的好转反应
   http://ydygnuan123.banzhu.com/article/ydygnuan123-7-5263285.html

      文中好转反应第6项:
        有妇科疾病的人开始饮用菜汤后,腰变得沉重,疲倦感会暂时持续,且分泌物有暂时增加的情形,但会逐渐消失.
       所谓好转反应,就是在治疗疾病或身体不适的状况时,所出现的暂时性的恶化症状.
发表于 29-6-2012 09:07 PM孙秀金=