Sunday, October 30, 2011

5927# 忧遁草的食用方法

   这是一份中国人,何太,整理的‘抗癌忧遁草’详细资料。

         我们不妨细读,对这位中国何太的用心,我好敬佩!

                                               抗癌忧遁草
   
(2011-08-13 21:41:59)分类: 中国医学与自然疗法

何太总算把忧遁草的食用方法整理出来了!
希望有更多病人可以离苦得乐!
发表于 14-9-2011 02:44 PM  孙秀金=