Sunday, October 30, 2011

5987# 喝优草时,可以同时煮黑面将军,七星针.... ?

孙小姐,喝优草时,可以同时煮黑面将军,七星针....  ? jolinyn 发表于 16-9-2011 06:51 PM

       黑面将军,七星针是草药,不是中药哦!
      黑面将军,七星针,煮和绞汁都行,但份量不同。
发表于 16-9-2011 07:06 PM孙秀金=