Friday, July 29, 2011

1378# 收到我寄的马草和忧遁草,要如何处理?

收到我寄的马草和忧遁草,要如何处理?

       马草根可以先放在荫凉的角落,浇些水,保持潮湿,待有时间时就地植。

          马草叶也要直接收冰橱。

         忧遁草叶如果要收冰橱就不要洗和弄湿,干干的放进个food container,收进冰橱。要吃时才洗。

         忧遁草的枝,如果没时间马上种。可以先放进装有水的小桶里。

         祝大家栽种成功,栽种快乐。。

发表于 22-2-2011 12:30 PM  孙秀金=